Jak rozmagnesować magnes?

Magnesy stałe, inaczej nazywane magnesami trwałymi, nie rozmagnesowują się pod wpływem upływu czasu. Natomiast można rozmagnesować je (jeżeli znamy dobrze materiał magnetyczny, z którego je wykonano) termicznie albo polem magnetycznym.


Maria Skłodowska-Curie


Maria Skłodowska-Curie zaraz po ukończonych studiach na Sorbonie otrzymała stypendium naukowe związane z badaniami magnetycznych właściwości różnych rodzajów stali. Efektem jej prac było odkrycie faktu, że każdy materiał posiadający własności magnetyczne można zupełnie rozmagnesować pod wpływem temperatury. Okazało się, że dla różnych ferromagnetyków istnieją różne punkty temperaturowe, powyżej których ferromagnetyk staje się paramagnetykiem. W związku z odkryciem tego zjawiska przez naszą noblistkę taką temperaturę nazwano „temperaturą Curie”.


Obraz1.jpg

Maria Skłodowska-Curie
Fot. Harlingue-Viollet / East News


Temperatura Curie a współczesne magnesy


Najwyższą temperaturę Curie posiadają magnesy alnico, które są wykonane ze stopu aluminium, niklu i kobaltu. Wynosi ona od 810⁰C dla magnesów izotropowych do aż 860⁰C dla anizotropowych. Niższą, bo wynoszącą od 700⁰C do 800⁰C w zależności od konkretnego materiału, posiadają samarowo-kobaltowe wykonywane ze związku SmCo5 lub Sm2Co17. Dla ferrytowych będzie to zawsze dokładnie 450⁰C, niezależnie od tego, jaki materiał ferrytowy będziemy brali pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o magnesy neodymowe, to mają one stosunkowo najniższą temperaturę Curie i w zależności od konkretnego materiału neodymowego wynosi ona 310⁰C albo nawet 350⁰C.


Tabela prezentująca temperatury Curie dla poszczególnych materiałów magnetycznych


 

Temperatura Curie  [⁰C]

neodymowe

310-350

ferrytowe

450

samarowo-kobaltowe (SmCo5)

700-750

samarowo-kobaltowe (Sm2Co17)

min. 800

alnico izotropowe

810

alnico anizotropowe

860


Rozmagnesowanie przeciwnym polem


Można także rozmagnesować każdy magnes, przykładając do niego przeciwne pole magnetyczne o odpowiedniej wysokiej wartości. Pole przeciwne będzie występowało np. wtedy kiedy zbliżymy do siebie dwa magnesy tymi samymi biegunami, tak żeby odpychały się, czyli N zbliżymy do N albo biegun S do bieguna S. Dla każdego materiału magnetycznego będzie wymagana inna wartość tego pola. Tę wartość określa koercja HcJ. Dla magnesów NdFeB może ona wynieść nawet 30 000 Oerstedów, dla SmCo do 25 000 Oe, dla ferrytowych nie więcej niż 4500 Oe a dla alnico najwyżej 1750 Oe. Każdy magnes rozmagnesowany przeciwnym polem lub też termicznie, można ponownie namagnesować, jednak pole potrzebne do magnesowania jest dużo większe niż wartość koercji.


Tabela z wartościami koercji HcJ dla poszczególnych grup materiałów magnetycznych


 

Koercja HcJ

[kA/m]

 [kOe]

neodymowe

875- 2387

11-30

ferrytowe

140-290

1,76-3,65

samarowo-kobaltowe (SmCo5)

1194-1830

15-23

samarowo-kobaltowe (Sm2Co17)

955- 1990

12-25

alnico izotropowe

380-600

4,78-7,54

alnico anizotropowe

600-1400

7,54-17,59


Punkt pracy magnesu (Jd)


Po wyjęciu z magneśnicy każdy magnes naturalnie rozmagnesowuje się do pewnego poziomu własnym polem magnetycznym i w zależności od: kształtu magnesu; oraz od wartości koercji; i od kształtu drugiej ćwiartki pętli histerezy magnetycznej właściwej dla materiału, ustala się dla niego tzw. punkt pracy (Jd) należący do krzywej J(H). Dla większości magnesów punkt pracy jest stabilny i nie ulega już później zmianie, pod warunkiem że nie przegrzejemy ich lub że nie znajdą się w miejscu, gdzie będą silne pola odmagnesowujące. Tylko magnesy alnico, w związku z tym, że mają ekstremalnie niską koercję, mogą rozmagnesowywać się w znacznym stopniu pod wpływem puknięć czy uderzeń, zwłaszcza jeśli są bardzo płaskie (bardzo wysokie magnesy alnico w kształcie np. pręta nie będą się rozmagnesowywały w tak dużym stopniu).


II ćwiartka pętli histerezy magnetycznej z linią pracy i punktem pracy Jd


krzywa odmagnesowania

Źródło: materiały własne Enes


Inne sposoby rozmagnesowania


Istnieje także teoretyczna możliwość całkowitego rozmagnesowania magnesu zanikającym, przemiennym polem magnetycznym, ale w praktyce istnieją tylko demagnetyzery o słabych polach, którymi można rozmagnesować elementy wykonane ze stali posiadających bardzo słabe szczątkowe namagnesowanie. Określenie demagnetyzer jest również stosowane do urządzeń, które kasują dane znajdujące się na twardym dysku komputerowym (starego typu), jednak faktycznie są to magneśnice impulsowe, które przemagnesowują, czyli zmieniają biegunowość (np. zamieniają miejscami biegun N na S), niszcząc w ten sposób zapis na dysku, a nie urządzenia, które faktycznie rozmagnesowują.


Zdjęcie ręcznego demagnetyzera


Obraz3.jpg

Źródło: zdjęcia własne Enes


Rozmagnesowanie częściowe


Będzie ono następowało, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której linia pracy magnesu znajdzie się poniżej tzw. kolana II ćwiartki pętli histerezy magnetycznej. Możemy tego dokonać, podgrzewając magnes powyżej tzw. temperatury pracy, ale jednocześnie poniżej temperatury Curie. Innym sposobem na częściowe rozmagnesowanie jest zastosowanie przeciwnego pola magnetycznego o wartości większej niż koercja HcB ale mniejszej niż koercja HcJ.


Tabela koercji HcB dla różnych materiałów magnetycznych


 

Koercja HcB

 [kA/m]

 [kOe]

neodymowe

763- 995

9,6-13,1

ferrytowe

125-275

1,57-3,46

samarowo-kobaltowe (SmCo5)

620-770

7,8-9,7

samarowo-kobaltowe (Sm2Co17)

700- 835

8,7-10,5

alnico izotropowe

380-600

4,78-7,54

alnico anizotropowe

600-1400

7,54-17,59


II ćwiartka pętli histerezy magnetycznej – linia pracy poniżej tzw. „ kolana”


linia pracy magnesu poniżej kolana krzywej odmagnesowania

Źródło: materiały własne Enes


Autor: Enes